Các bước tham gia

Hệ thống VIP

Quay lại

Khi đạt đến một cấp VIP nhất định, ngoài việc các Chúa công nhận được những lợi ích từ việc trở thành VIP, có những ưu tiên khác biệt so với người chơi khác, ưu đãi nhiều hơn,... Thì các Chúa công còn nhận được những phần quà dành cho mỗi cấp VIP vô cùng giá trị. Giúp các Chúa công thuận lợi trong con đường chinh phục Xích Bích 3D, vậy hôm nay Chân cơ xin được giới thiệu hệ thống VIP trong game Xích Bích 3D.

Để dễ dàng cho các Chúa công tiện theo dõi, Chân cơ xin được chia quyền lợi VIP ra làm 2 phần là đặc quyền và quà tặng

1. VIP 0

* Đặc quyền

- Mở cược thần tài mức 2

- PB thường chính tuyến mỗi ngày được reset 1 lần

- Phụ bảng (T) mỗi ngày được reset 1 lần

- Mỗi ngày được mua 5 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 5 lần Tinh lực đan

- PB thí luyện mỗi ngày được tham gia miễn phí 2 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 20 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới miễn phí 4 lần

- Mỗi ngày được tế lễ 20 lần

- Boss quân đoàn mỗi ngày được mua lượt khiêu chiến 3 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% 

- Được nhận phúc lợi hàng ngày

2. VIP 1 (100 KNB)

* Đặc quyền

- Nạp lần đầu tặng Chân Cơ

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 0

- Mở tính năng tạo Quân đoàn

- PB thường mở quét 5 lần

- PB thường chính tuyến được reset 2 lần

- Mỗi ngày được mua 8 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 8 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 25 lần

- Mỗi ngày được tế lễ 25 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 6 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Mũ Dật Sĩ, Lệnh Chiêu Mộ - Siêu ( Chiêu mộ tướng vàng)

- Được nhận phúc lợi hàng ngày

3. VIP 2 (300 KNB)

* Đặc quyền

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 1 

- Mở cược thần tài tới mức 3

- Mỗi ngày được mua 11 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 11 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 30 lần

- Mỗi ngày được tế lễ 30 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 9 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Mũ Dật Sĩ và mảnh Chân Cơ

- Được nhận phúc lợi hàng ngày

4. VIP 3 ( 500 KNB)

* Đặc quyền

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 2

- Mở cống hiến đoàn cao cấp

- Mở cướp bảo vật 5 lần

- PB thường chính tuyến được reset 3 lần

- Phụ bảng (T) mỗi ngày được reset 2 lần

- Mỗi ngày được mua 12 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 12 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 35 lần

- Mỗi ngày được tế lễ 35 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 12 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Y Dật Sĩ, mảnh Trương Tinh Thái

- Được nhận phúc lợi hàng ngày

5. VIP 4 ( 1000 KNB)

* Đặc quyền

- Sỡ hữu toàn bộ đặc quyền của VIP 3

- Mở quỹ trường thành

- Phụ bản (T) được dùng thêm KNB reset thêm 2 lần

- Cường hóa trang bị có thêm 30% tăng thêm 1 cấp

- Mỗi ngày được mua 14 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 14 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 40 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới miến phí thêm 5 lần

- Mỗi ngày được tế lễ 40 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 15 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Y Dật Sĩ, mảnh Trương Tinh Thái

- Được nhận phúc lợi hàng ngày

6. VIP 5 ( 5000 KNB)

* Đặc quyền

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 4

- Mở cược thần tài mức 4

- Mở tẩy trang bị 5 lần

- PB thí luyện mỗi ngày được mua 1 lần

- Mỗi ngày được mua 17 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 17 lần Tinh lực đan

- PB thường chính tuyến mỗi ngày được reset 4 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 50 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới miến phí thêm 6 lần

- Mỗi ngày được tế lễ 45 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 18 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Giày Nha Môn, mảnh Trương Tinh Thái

- Được nhận phúc lợi hàng ngày 

7. VIP 6 ( 10000 KNB)

* Đặc quyền

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 5

- Mở cược thần tài mức 5

- Mở tính năng đoạt bảo nhanh

- Mỗi ngày được mua 18 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 18 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 55 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới miến phí thêm 7 lần

- Mỗi ngày được tế lễ 50 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 21 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Giày Nha Môn và mảnh Chân Cơ

- Được nhận phúc lợi hàng ngày 

8. VIP 7 (15000KNB)

* Đặc quyền

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 6

- Mở tẩy trang bị 10 lần

- Mở cược thần tài mức 6

- PB thí luyện hàng ngày được mua 2 lần

- Mỗi ngày được mua 20 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 20 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 60 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới miến phí thêm 8 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 24 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Giáp Nha Môn và mảnh Trương Tình Thái

- Được nhận phúc lợi hàng ngày 

9. VIP 8 ( 30000 KNB)

* Đặc quyền

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 7

- Mở PB thí luyện thuộc đặcquyền VIP

- Mở cược thần tài mức 7

- Mỗi ngày được mua 21 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 21 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 65 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới miến phí thêm 9 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 27 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Giáp Nha Môn và mảnh Chân Cơ

- Được nhận phúc lợi hàng ngày 

10. VIP 9 ( 60000 KNB)

* Đặc quyền

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 8

- Mở cược thần tài mức 8

- Mỗi ngày được mua 23 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 23 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 70 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới miến phí thêm 10 lần

- Boss Quân đoàn mỗi ngày được mua thêm lượt khiêu chiến 30 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm mảnh Giày Xích Kim và mảnh Trương Tinh Thái

- Được nhận phúc lợi hàng ngày 

11. VIP 10 ( 90000 KNB)

* Đặc quyền

- Sở hữu toàn bộ đặc quyền VIP 9

- PB thí luyện mỗi ngày được mua 3 lần

- Mỗi ngày được mua 24 lần Thể lực đan

- Mỗi ngày được mua 24 lần Tinh lực đan

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới 75 lần

- Shop thần bí mỗi ngày được làm mới miến phí thêm 11 lần

* Quà VIP

- Được mua gói quà giảm giá 90% bao gồm Kim Tôn Phù, ghép Giày Xích Kim và mảnh Chân Cơ

- Được nhận phúc lợi hàng ngày 

 

Chúc các Chúa công có những trải nghiệm thú vị với game Xích Bích 3D!!!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ